pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Co, gdzie, kiedy?

  • 16 lutego 2021
  • wyświetleń: 1545

Projekt planu zagospodarowania terenu w rejonie Żorskiej do wglądu

Za nami:

W Urzędzie Miejskim oraz na stronach internetowych można zapoznać się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna w rejonie ulicy Żorskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt będzie wyłożony do wglądu do 22 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w Wydziale Urbanistyki i Architektury - pokój nr 1 (parter):
  • w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 17.00,
  • od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 12.00.


Konsultacje z udziałem projektanta (po wcześniejszym umówieniu się) odbędą się w dniach 17 lutego od godziny 9.00 do godziny 14.00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna w rejonie ulicy Żorskiej wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikiem graficznym, na którym pokazano granice obszaru objętego planem, udostępnione są również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - Mpzp sporządzane oraz na www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu się  i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie - telefonicznie pod numerami: 32 4493928, 32 4493929 lub mailowo na adres: uia@pszczyna.pl. Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informacje dotyczące dyskusji publicznej

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz. 293, z późn. zm.) odbędzie się 17 lutego o godz. 14.00 - wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online.

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji na adres mailowy: uia@pszczyna.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji oraz adres e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.
Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do dyskusji online wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniane ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania dyskusji.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca.

Uwagi można składać:
  • na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: uia@pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.